להרשמה ופרטים נוספים:
דואר אלקטרוני.....................Chamama2021@Gmail.com 
טלפון..............................................................09-7884549

לתיאום ביקור:
דואר אלקטרוני..............GreenHouseTours9@Gmail.com