top of page
להרשמה ופרטים נוספים:
דואר אלקטרוני -
Info@chamama.org 
טלפון - 09-7884549

לתיאום ביקור (ימי ג' אחת לשבועיים בתיאום מראש):

Visit@chamama.org

לפרטים בנושא עבודה בתיכון החממה:

Jobs@chamama.org
bottom of page